Imák

Imák a református lelkészekért 2012 Böjtjében

 

Napi Ima

Istenünk!

Szavaink szétmállottak kezünkben. Vigyázz szavad Őreire, akiket arra hívtál el, hogy üzenetedet hirdessék, hogy se el ne vegyenek abból, se hozzá ne tegyenek ahhoz. Ne engedd, hogy őrállói küldetésüket pótcselekvésekért hagyják el, amikor a világ fontosnak tűnő feladatot helyez vállukra. Óvd meg őket attól, hogy a világ minden baját nyakukba vegyék, de attól is, hogy szeretetlenül hidegek maradjanak a segítségre szorulókkal szemben. Bocsásd meg nekik, hogy hasonlítnak erre a világra, farkastörvények uralkodnak közöttük! Segítsd arra őket és mindannyiunkat, hogy Pál apostollal együtt mondhassuk: „A bűnösök közt első vagyok én!”. Mindent szétzüllesztő világban élünk. Széthullanak a barátságok a családok. Kérünk Urunk, ebben a világban különösen is áldd meg azokat, akik szolgálatodra szánták magukat, azért, hogy hűek maradhassanak. A mi Urunk Jézus Krisztus által kérünk, hallgass meg minket.
Ámen.

Imák a hét napjaira

Vasárnap

Urunk Istenünk, Mennyei Atyánk!

Erőtlen, felszínes hittel állunk színed előtt.

Bocsásd meg

• hogy csupán az előttünk jártak élő hitének holt maradékaiból táplálkozunk, vagy rajongással pótoljuk a Neked járó szenvedélyes szeretetet;
• hogy Krisztus helyett önmagunk vagyunk hitünk célja;
• hogy nem odafentre figyelő hitünkben élünk, csak itteni túlélésünket szeretnénk hitünk által megkönnyíteni;

Bocsásd meg gyávaságunkat:

• hogy Téged akarunk hozzáigazítani a körülöttünk és bennünk lévő alantas valósághoz,
• hogy nem merjük Tőled kapott látással szemlélni a világot,

Könyörgünk,

• lépj be szétdobált lelkünkbe, hogy annak magja lehessen!
• formáld át sorban lelkünk és testünk darabkáit!
• töröld el bűneinket azoknak bennünk és másokban hagyott minden nyomával!
• tégy egész mássá, mint vagyunk: igazi magunkká!

Alázattal kérünk, ahogy a reformátorok csak a hitükben kapott kincsekért éltek, úgy mi is teljes létünkkel szeressünk Téged!

Megváltó Urunkért, Krisztusért, az egyedüli Útért, kérünk, hallgass meg minket! Ámen.

Hétfő

Urunk Istenünk, Mennyei Atyánk!

Zavaros hittel, szellemi zűrzavarban állunk előtted.

Bocsásd meg

• hogy keverednek bennünk a hitünkből származó felismerések egész máshonnan eredő gondolatokkal;
• hogy megbékéltünk azzal a szellemi homállyal, amelyben támolyogva a mások és a magunk életét is felsértjük;
• hogy szellemi restségünk és léhaságunk miatt értelmünk könnyebben fordul szórakoztató érdekességek, mint a Te szent titkaid felé;
• hogy elődeink megharcolt, tiszta lélekkel hitt felismeréseit üres szólamokká züllesztettük;

Könyörgünk,

• segíts, hogy meglássuk az egész mindenség és benne saját létünk lényegét és értelmét!
• e szent ismeret rendezze gondolatainkat, és állítsa vissza bennünk elveszett istenképűségünket!

Alázattal kérünk ,

hogy amiként református hitünk legnagyobbjai vágyakoztak a hitigazságok belső világosságának megpillantására, úgy mi is meg akarjuk érteni a Tőled kapott mennyei kincseket, és így mutassuk meg azokat a világnak!

Magáért az Igazságért, a hatalommal tanító Krisztusért kérünk, hallgass meg minket! Ámen.

Kedd

Urunk, Istenünk, Mennyei Atyánk!

Romlott emberi természetünkön túl is összemocskolódva állunk előtted .

Bocsásd meg

• hogy elődeinket meggyalázva a hazugság, a hamisság, az alakoskodás szabott nekünk törvényt;
• hogy szájunkban Jézus szavaival ugyanazt tesszük, mint azok, akik tudatosan farkastörvények szerint élnek;
• hogy az őseinket illető tisztelet miatti kíméletet élvezve nyegle gátlástalansággal vétkezünk;
• hogy egymást nem visszatartjuk, hanem továbblökjük a rossz úton;
• hogy semmilyen rossztól nem rettegünk, ami bennünk van, csak a rossz hírünktől;

Könyörgünk,

• adj erőt, hogy igéd tükrébe merjünk nézni!
• taníts sírni bűneink miatt!
• adj erőt megbocsátani már azelőtt, hogy a másik bocsánatot kérne!

Alázattal kérünk,

hogy mint egykoron, úgy ismét egyszer mi reformátusok lehessünk az erkölcsi komolyság példái az egyetemes egyházban!

Megváltó Krisztusunkért, aki minden bűnünkért tökéletesen eleget tett, kérünk, hallgass meg minket! Ámen.

Szerda

Urunk Istenünk, Mennyei Atyánk!

Zaklatottan, háborgó lélekkel állunk előtted.

Bocsásd meg

• hogy nincs belső szobánk, vagy semmit nem érnek falai;
• hogy tehetetlenek vagyunk a kívülről jövő diabolikus erőkkel szemben, de visszhangtalanok maradnak a Te bensőkben megszólaló szavaid;
• hogy nyugtalanságot, feszültséget tükröznek a vonásaink;
• hogy az idő múlásával nem szépül meg arcunk;

Könyörgünk

• add meg, hogy ne győzzük boldog szívvel nézni Krisztust!
• juttass el odáig, hogy az imádkozás otthonunkká váljék, amit csak kényszerűségből hagyunk el!
• segíts elfeledni a rosszat, amelyet mások tettek ellenünk!
• segíts elfeledni a jót, amelyet magunknak tulajdonítottunk!
• láttasd meg velünk a testi és lelki szenvedések áldásait!

Alázattal kérünk

• vezess a Krisztussal való titokzatos egységre!

Krisztusért kérünk, akiben élünk, mozgunk és vagyunk, hallgass meg minket!
Ámen.

Csütörtök

Urunk Istenünk, Mennyei Atyánk!

Széthullott közösségként állunk előtted.

Bocsásd meg

• észrevétlenül semmibe hulló emberi kapcsolatainkat;
• hogy ritkán örülünk és sírunk lelkésztársainkkal, annál többször ócsároljuk őket;
• hogy érdektelenül és visszhangtalanul nézzük társaink életének tragikus fordulatait;
• a magukra hagyottan küszködő lelkészek keserűségét, fájdalmát;
• a megaláztatásokat, amelyeket a lelkésznők szenvednek el – sokszor különösen áldott eszközeid érdemtelen férfiak részéről;
• hogy ugyanúgy széthullanak családjaink, mint körülöttünk a világban;
• a pillanatnyi testi örömért lelketlenül ott hagyott házastársakat, gyermekeket;

Könyörgünk

• taníts egymást magunknál különbnek látni!
• tanítsd a másikat jobbnak látnunk, mint amilyen most tud lenni!
• védjed szeretteinket, társainkat, akiket mi rosszul szeretünk!
• add meg, hogy házaséletünk tanítson megszabadulni az én-központú gondolkozástól!
• ne engedj, hogy csalódjunk azokban, akiknek a leginkább vagyunk kiszolgáltatva!

Alázattal kérjünk,

• ahogy a múltban a lelkészcsaládok létükkel hitre, tisztaságra neveltek, úgy mi is, amit nem tudunk tanítani szavainkkal és a magunk erkölcsi erejével, arról tegyünk bizonyságot családi életünkkel!

A tanítványai között a legtisztább szeretetet megélhetővé tevő Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Ámen.

Péntek

Urunk, Istenünk, mennyei Atyánk!

A Te szavad rossz sáfáraiként állunk előtted

Bocsásd meg

• hogy az idő múlásával a Te igéd nem felizzik csontjainkba rekesztett tűzként, hanem kihunyni kezd bennünk;
• hogy unottan vagy magamutogató hiúsággal prédikálunk;
• hogy megelégszünk azzal, ha az emberek fogadnak el, s nem a Te tetszésedre törekszünk;
• hogy igehirdetőkként sokszor csak a magunk gondolatait akarjuk tekintéllyel felruházni, kritizálhatatlanná tenni;

Könyörgünk

• add meg, hogy minél jobban figyelnek ránk az emberek, annál kevésbé bennünket halljanak!
• adj vágyakozást, hogy mindent továbbadjunk, amit megértettünk igédből!
• találjunk gyönyörűséget abban, hogy napról napra új tárul fel előttünk igédben és ez az öröm ne férjen el a szívünkben!
• Veled legyen csordultig tele a szívünk és azt szólja szánk!

Alázattal kérünk

• amiként magára hagyott nemzetünknek elődeink igehirdetése mutatott jövőt, úgy mi is a lelki sivárságba jutott emberhez szóló isteni üzenet egészen engedelmes eszközei legyünk!

Az örök igéért, Krisztusért kérünk, hallgass meg minket! Ámen.

Szombat

Urunk Istenünk, Mennyei Atyánk!

Alig használható szolgákként állunk előtted.

Bocsásd meg,

• hogy bennünket látva sokan eltávolodnak az egyháztól, és rossz helyen keresik életük értelmét,
• hogy a bennünket ismerők nem irigykedve vágynak keresztyénné lenni, hanem lenézés, viszolygás támad bennük;
• hogy egyre szűkülő, áporodott világunkat védelmezzük és meglátni sem akarjuk a Te utánad vágyakozó embereket falainkon kívül,
• hogy magunkat próbáljuk elfogadtatni a Tőled eltávolodott világgal, nem pedig rólad beszélünk egész életünkkel a Téged nem ismerőknek;
• hogy a világ egy kicsiny részeként viselkedünk, nem pedig az egész világon uralkodó, emberszerető Isten bizonyságtevőiként;

Könyörgünk

• ne vond vissza a megbízatást, ne vesd el református egyházunkat színed elől!
• tégy mássá, mint vagyunk, mássá, mint a világ körülöttünk, mássá, mint amivé válni magunktól tudnánk!
• tégy olyanná, amilyenek csak mi lehetünk!
• tégy olyanná, amilyenre most van szüksége a világnak!
• tégy olyanná, hogy bennünket látva elbizonytalanodjanak rossz úton járó embertársaink és reménység szülessen lelkükben!

Alázattal kérünk

• ahogy történetünk legszebb pillanataiban, bennünket látva Krisztust keressék a tekintetek!

Krisztusért kérünk, aki által már most otthonunk van a mennyei hazában.
Ámen.